Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ZOO Zóna s.r.o. vedená Goranem Savićem, IČ 29260132, DIČ CZ29260132, se sídlem Výzkumní 726/2, Soběšice, 644 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 68920, jako prodávající (dále jen „ZOO Zóna“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
  
Zprostředkovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí e-shop, který zprostředkovává uživatelům stránek uzavření kupní smlouvy o zboží s prodávajícím a není tudíž přímým prodejcem.

Kupujícím je uživatel, který si objednal zboží u prodávajícího prostřednictvím stránek zprostředkovatele (dostupný na www.zoozonabrno.cz).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce ZOO Zóny, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. ZOO Zóny nebo smluvních partnerů ZOO Zóny, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky kupujícím. Pro případ osobního odběru je internetová objednávka pouze nezávazná a kupní smlouva vzniká až ve stálé provozovně při vlastním odběru zboží.

IV. CENA A PLATBA

Ceny uvedené na webových stránkách ZOO Zóny (www.zoozonabrno.cz) jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti na prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

V. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci do dvou pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do sedmi pracovních dnů nebo do dodací lhůty uvedené na webových stránkách ZOO Zóny u daného produktu od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

VI. DOPRAVNÍ PODMÍNKY A POŠTOVNÉ

1) možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:

a) balíkovou službou České pošty - 120 Kč (při objednávce nad 2.000 Kč je poštovné zdarma) - velké pytle krmiv, popř. podestýlek neposíláme
b) balíkovou službou Zásilkovna - 59 Kč (při objednávce nad 2.000 Kč je poštovné zdarma) - neplatí u balíků těžších než 10 kg a nadrozměrných balíků - u těch má právo zprostředkovatel nepovolit vybranou dopravu (v takovém případě kontaktuje kupujícího a domluví se s ním jinak)
c) přepravní službou GLS - 110 Kč (při objednávce nad 2.000 Kč je poštovné zdarma) - neplatí u 15 kg balíků a těžších, a nadrozměrných balíků - u těch má právo zprostředkovatel nepovolit vybranou dopravu (v takovém případě kontaktuje kupujícího a domluví se s ním jinak)
d) osobním odběrem zboží - 0 Kč

2) přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:

 1. a) dobírkou při převzetí - 30 Kč
 2. b) bankovním převodem
 3. c) platbou v hotovosti nebo kartou přes termínál na prodejně

 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

VII. ZÁRUKA A SERVIS

 1. a) Není-li v on–line katalogu na webových stránkách ZOO Zóny uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

  b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či působením jiných nestandardních jevů.

  c) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího ZOO Zóna Brno s.r.o., Okružní 783/39, 638 00 Brno-Lesná v otevírací době uvedené v sekci Kontakty.

  d) K reklamovanému zboží je nutné kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní.

  e) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

  f) Při první výměně vadného zboží neúčtujeme žádné poštovné. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

 

VIII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě spotřebitelských e-smluv má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího na info@zoozonabrno.cz, dále je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na zaslání zboží a náklady na balné. Prodávající je oprávněn odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Při zasílání peněz poštovní poukázkou si účtujeme 30Kč, zaslání peněz na účet je zdarma. Splatnost této vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží není poškozeno a nebylo použito!

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce včetně případných expedičních a dopravních nákladů.
Odeslanou objednávkou – kupní smlouvou – je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem.

Nákupní řád je platný od 1. 5. 2018.